Οδηγίες

Τεύχος οδηγιών εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα ότι έχει γίνει η έκδοση τεύχους οδηγιών προς τους φοιτητές με αναπηρίες (ΦμεΑ) και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) για την συμμετοχή τους στα εργαστήρια.

 

Το πρόγραμμα σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, απαρτίζεται από πολλά μαθήματα που συνοδεύονται κι από εργαστηριακές ασκήσεις. Συγκεκριμένα, σε ποσοστό άνω του 80% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, η εργαστηριακή μάθηση αποτελεί συστατικό στοιχείο. Ωστόσο, σε πολλά εργαστήρια γίνεται η χρήση από τους φοιτητές χημικών ουσιών, φωτιάς, αιχμηρών αντικειμένων αλλά και παθογόνων μικροοργανισμών, γεγονός που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, τόσο για τον ίδιο τον φοιτητή όσο και για τους συμφοιτητές του αλλά και το προσωπικό του εργαστηρίου. Συνεπώς θεωρήθηκε σημαντική και απαραίτητη η συγγραφή ενός τεύχους οδηγιών για την συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα εργαστήρια. Ο οδηγός αυτός δεν απευθύνεται μόνο στους φοιτητές αλλά και στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

 

Η συγγραφή του οδηγού έγινε από την κα Δροσινού Κορέα Μαρία, Επίκουρο Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Τσούρου Βιργινία – Μαρία, στο 2105294817 , email: career@aua.gr

thumbnail-image
Τεύχος οδηγιών εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων

Οδηγίες

Τεύχος οδηγιών εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Περιφερειακό Τμήμα της Θήβας
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Άμφισσας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών του Καρπενησίου
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Αθήνας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Θήβας
Category image