Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του ΓΠΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ανακοινώνει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα ότι έχει γίνει η έκδοση τεύχους οδηγιών για τα μικροομαδικά διαδραστικά εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).

 

Το τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Με κύριο άξονα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του πολιτικής τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις πραγματικές κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξης και προόδου επιχειρεί να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητας και στην επίτευξη επιδιώξεων όλων των φοιτητών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

 

Σε αυτόν τον οδηγό γίνεται περιήγηση στην μνήμη και τις λειτουργίες της, τις μαθησιακές δυσκολίες και το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών βάσει των οποίων προέκυψε η αναγκαιότητα σύνταξης οδηγιών για τα μικροομαδικά διαδραστικά εργαστήρια μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του ΓΠΑ.

 

Η συγγραφή του οδηγού μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών έγινε από την κα Δροσινού Κορέα Μαρία, Επίκουρο Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Τσούρου Βιργινία – Μαρία, στο 2105294817 , email: career@aua.gr

 

thumbnail-image
Τεύχος οδηγιών εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων

Category image