Οδηγίες

Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Περιφερειακό Τμήμα της Θήβας

Φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία,
δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσορθογραφία, δυσγραφία)
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που
αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες
εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση
ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή
μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο
και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος
(Hammill, 1990). Τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συνήθως
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη τους, γιατί μπορεί να έχουν
χαμηλή συγκέντρωση προσοχής, μειωμένη μνήμη και άρα να μην
απομνημονεύουν εύκολα πληροφορίες, δυσκολία να οργανώνουν το
διάβασμα τους, δυσκολία στην ανάγνωση ή/και γραφή.

  

Η δυσλεξία ανήκει στην κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών,
αλλά πρόκειται για δυσκολία η οποία αφορά κυρίως στην ανάγνωση και
τη γραφή. Συνεπώς, τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να
διαβάσουν ένα κείμενο με ακρίβεια, ταχύτητα, ροή, ύφος κ.λπ. Μπορεί
επίσης τα γραπτά κείμενά τους να εμφανίζουν δυσκολίες (π.χ. κακή
διατύπωση, απουσία σημείων στίξης, πολλά ορθογραφικά λάθηφωνολογικά, μορφογραμματικά, ιστορικής ορθογραφίας). Παρόλα
αυτά, αν τους ζητηθεί να εκφραστούν για το ίδιο θέμα προφορικά, θα
αποδώσουν πολύ καλύτερα από ό,τι γραπτά.

  

Αρχείο

Οδηγίες

Τεύχος οδηγιών εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Περιφερειακό Τμήμα της Θήβας
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Άμφισσας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών του Καρπενησίου
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Αθήνας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Θήβας
Category image