Οδηγίες

Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών του Καρπενησίου

Πρωτόκολλο Διαδικασιών Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης
φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος Δασολογίας καθώς και του πρώην ΤΕΙ Στερεάς
Ελλάδας, με έμφαση στους φοιτητές/τριες με αναπηρία (ΑμεΑ) με ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες (ΑΜΕΕΑ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), με έδρα το
Καρπενήσι.

 

Α. Κατηγορίες φοιτητών –τριών που χρήζουν συμβουλευτικής υπηρεσίας και
ψυχολογικής υποστήριξης
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» παρέχεται η υπηρεσία
Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής υποστήριξης σε φοιτητές και φοιτήτριες που:

 

1. Προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες
έχουν διαγνωστεί από ειδική επιτροπή των ΚΕ.ΔΕ.ΣΥ κατά την παιδική η εφηβική ηλικία και
οι οποίες μπορεί να είναι δυσκολίες μάθησης η μια δυσχέρεια στην συγκρότηση των
γνωστικών λειτουργιών μνήμης, οσων αφορά την Μάθηση, την Μνήμη, την Διάσπαση
Προσοχής, και την παρατηρητικότητα του. Ωστόσο όμως μπορεί να υπάρχουν και
προβλήματα συμπεριφοράς ή σωματικά προβλήματα που έχουν διαγνωστεί από ειδικούς
Ιατρούς.

 

2. Προέρχονται και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις καθώς και Παιδιά Μειονοτήτων

 

3. Αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον Εαυτό τους η την οικογένεια τους ή άλλου είδους
δυσκολίες στην ζωή τους, οι οποίες δυσχεραίνουν τις σπουδές τους και την φοιτητική τους
ζωή.

 

Αρχείο

 

Οδηγίες

Τεύχος οδηγιών εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Περιφερειακό Τμήμα της Θήβας
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Άμφισσας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών του Καρπενησίου
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Αθήνας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Θήβας
Category image