Οδηγίες

ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η μνήμη είναι σημαντική για τη σκέψη και τη μάθηση. Μέσω της μνήμης το άτομο
κωδικοποιεί πληροφορίες και τις ανασύρει για να τις χρησιμοποιήσει και να τις
συνδέσει με τις νέες πληροφορίες που έρχεται σε επαφή στην καθημερινή ζωή, τη
φοιτητική ζωή και τον επαγγελματικό του χώρο. Υπάρχουν στρατηγικές βελτίωσης
της μνήμης οι οποίες μέσα από τη διδασκαλία και τα μικροομαδικά σεμινάρια
βοηθούν τους φοιτητές στην απομνημόνευση της ύλης και όχι μόνο.

 

Στο παρόν τεύχος αναφερόμαστε στα μικροομαδικά σεμινάρια που
πραγματοποιούνται στο Καρπενήσι στο τμήμα Δασοπονίας και Δασολογίας του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πώς αυτά είναι δομημένα. Στην τρίτη
ενότητα παρουσιάζεται η μνήμη, οι τύποι της και τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου.
Στη συνέχεια στην τέταρτη ενότητα εξηγούμε τις στρατηγικές απομνημόνευσης και
τις στρατηγικές οργάνωσης της πληροφορίας δίνοντας παραδείγματα στρατηγικών.
Παρακάτω στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζουμε τις κατηγορίες των μαθησιακών
δυσκολιών και τα χαρακτηριστικά των μαθητών που εμφανίζουν προβλήματα στη
μάθηση. Επιπλέον στην ίδια ενότητα αναλύουμε τις δεξιότητες της ανάγνωσης, της
αναγνωστικής κατανόησης, της ορθογραφίας, της παραγωγής γραπτού λόγου καθώς
και τα σημεία που φανερώνουν τις αδυναμίες των μαθητών σε αυτές τις περιοχές και
στην έκτη ενότητα το σημαντικό κομμάτι της παρέμβασης. Στην έβδομη ενότητα του
τεύχους αναφερόμαστε στη χρήση των στρατηγικών από τους φοιτητές και τα οφέλη
όταν κατορθώσουν να κατακτήσουν αυτές τις δεξιότητες. Κλείνοντας
ανακεφαλαιώνουμε παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα των μικροομαδικών
μνημονικών εργαστηρίων.

 

Αρχείο

ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Οδηγίες

Τεύχος οδηγιών εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος οδηγιών μικροομαδικών διαδραστικών εργαστηρίων μνημονικών τεχνικών για τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Περιφερειακό Τμήμα της Θήβας
ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Άμφισσας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών του Καρπενησίου
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Αθήνας
Τεύχος με οδηγίες εργασίας για την τήρηση της διαδικασίας παροχής ατομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και της διαδικασίας αντιμετώπισης κρίσεων των φοιτητών της Θήβας
Category image