07-02-2023

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Τύψεις και Ενοχές στις Εξετάσεις»

Διαδικτυακά μέσω teams

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ σε συνεργασία το τμήμα Περιφερειακής  και
Οικονομικής Ανάπτυξης με έδρα την Άμφισσα, διοργανώνει ομαδικό σεμινάριο
με τίτλο: «Τύψεις και Ενοχές στις Εξετάσεις»

 

Σας προσκαλούμε να συζητήσουμε τα παρακάτω Θέματα:

 

q  Απομονώνομαι από τους Άλλους γιατί διαβάζω

 

q  Απόσπαση προσοχής

 

q  Διάβασμα και Αρνητικές σκέψεις

 

q  Τύψεις και Ενοχές

 

Εισηγήτρια: Μηλιόρδου Αθηνά, Κλινικός Ψυχολόγος MSc

 

Το Ομαδικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη ώρα 07/02/2023, ώρα: 17:00 – 18:00, μέσω Teams.
Πατώντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:BdA2rZ4h9q0tjGVye9g16cKc5iHXs5dT7PxlSUn-aOo1@thread.tacv2/1645181574766?context=%7B%22Tid%22:%224f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1%22,%22Oid%22:%22719ed501-0851-4ffd-a9ef-29cb2d5b8bc7%22%7D
[1]

 

Πρόκειται για Σεμινάριο Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης & Βιωματικού
Χαρακτήρα , το οποίο απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές-τριες
του τμήματος του Πανεπιστημίου.

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε στο miliordoua1@aua.gr αναγράφοντας: Ονοματεπώνυμο,
Τμήμα, Έτος Σπουδών, Αριθμό Μητρώου & Ακαδημαϊκό e-mail.

 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής
Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ
5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

Event image