Υπηρεσίες ΑμεΑ
και ΑμΕΕΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)», ενισχύει την κοινωνική μέριμνα του Πανεπιστημίου, με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση και ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ). Απώτερος σκοπός, είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων.

Ανακοινώσεις

thumbnail-image
Εξασφάλιση διευκόλυνσης στις εξετάσεις των φοιτητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
thumbnail-image
Δημιουργία ειδικού σταθμού εργασίας ΑμεΑ για φοιτητές με κινητικά προβλήματα και με προβλήματα όρασης και ακοής στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΓΠΑ
thumbnail-image
Καταλογος Ψηφιοποιημένων Διδασκόμενων Βιβλίων

Δράσεις